Πολιτική Απορρήτου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το φαρμακείο αποτελεί ατομική επιχείρηση της Αντιγόνης-Γεωργίας Σαμαρά με σκοπό τη λειτουργία και εκμετάλλευση φαρμακείου, με όλες τις επιτρεπόμενες από το νόμο δραστηριότητες. Στα πλαίσια της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος πωλούνται στο κοινό όλα τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται εξ αποστάσεως από φαρμακεία. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται από τους όρους που ακολουθούν, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται και διατηρούνται για τον αναγκαίο χρόνο, για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, τυγχάνουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.
Η παρούσα ενημέρωση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς και σας ενημερώνει σχετικά με τα δικαιώματά σας.

1. Ποια Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Προκειμένου να υλοποιήσουμε τη μεταξύ μας συναφθείσα σύμβαση εξ αποστάσεως πώλησης προϊόντων, πρέπει να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα σας. Τα είδη των προσωπικών δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνουν: αναγνωριστικά στοιχεία ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κτλ.)

2. Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Από εσάς τους ίδιους, όταν πραγματοποιείτε παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας ή όταν εγγράφεστε στο newsletter.

3. Σε ποιες νόμιμες βάσεις στηρίζεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η Επιχείρηση επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις, δηλαδή εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη :

 • Για την εκτέλεση σύμβασης της οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ απαίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ή
 • Για τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις που υπέχουμε εκ του νόμου, ή
 • Για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων της Επιχείρησης, ή
 • Όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, ή
 • Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων

4. Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Ολοκλήρωση παραγγελίας και αποστολής της στον πελάτη
 • Ενημέρωση για τα νέα της επιχείρησης και αποστολή προσφορών (εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε παράσχει προκειμένου να σας ενημερώνουμε μέσω email σχετικά με νέα και προσφορές του ηλεκτρονικού μας καταστήματος)
 • Συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις (συλλέγουμε τα δεδομένα σας προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις).

5. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο

 • Κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί μας.
 • Εξωτερικοί συνεργάτες της Επιχείρησης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους (λογιστής, δικηγόρος, εταιρεία ταχυμεταφορών κλπ.)
 • Εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας .

Όταν μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό της Επιχείρησης, απαιτούμε να τηρούν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των Δεδομένων σας καθώς και να τα χρησιμοποιούν μόνο για σκοπούς εκτέλεσης των υπηρεσιών που μας παρέχουν. Στις περιπτώσεις που τα δεδομένα σας παρέχονται σε δημόσιες αρχές ή οργανισμούς ή οποιονδήποτε τρίτο στον οποίο οφείλουμε να τα γνωστοποιήσουμε εκ του νόμου ή δυνάμει παραγγελίας ή απόφασης δικαστικής αρχής, η επεξεργασία τους γίνεται σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζουν οι εν λόγω φορείς ή τρίτοι.

6. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Ο χρόνος διατήρησης δεδομένων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο των προσωπικών δεδομένων και προσδιορίζεται αφού ληφθούν υπόψη κριτήρια όπως οι εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις για την διατήρηση δεδομένων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθώς και τα χρονικά όρια της παραγραφής των ενδεχόμενων αξιώσεων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

7. Τα δικαιώματά σας

Η Επιχείρηση διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε.

Έχετε δικαίωμα:

7.1 Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, σκοπούς επεξεργασίας, κατηγορίες παραληπτών, περίοδος αποθήκευσης).

7.2 Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

7.3 Να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών.

7.4 Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, εφόσον αμφισβητείται η ορθότητα των δεδομένων ή η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη.

7.5 Να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας που στηρίζεται σε άλλη νόμιμη βάση εκτός της συγκατάθεσής σας ή/και τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας και έχει πραγματοποιηθεί πριν την ανάκλησή της.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται ανωτέρω, μπορείτε να υποβάλλετε το σχετικό αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

Τέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

a